Zdrava-sola

Tudi letos bo naša šola sodelovala v slovenski mreži zdravih šol in izvajala projekt Zdrava šola.  Učence in delavce šole bomo spodbujali, da bodo aktivnejši in bolj motivirani v skrbi za svoje zdravje. Trudili se bomo za zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehranjevanje, telesno aktivnost in gibanje, varnost, oblikovanje pozitivne samopodobe, strpnost in sprejemanje drugačnosti, usvajanje strategij za reševanja problemov, kakovostna izraba prostega časa in razvijanje komunikacijskih veščin za boljše medsebojne odnose. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka in izven njega, v sodelovanju z učenci, delavci šole, starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenimi institucijami.

* * *

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. ‘Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.

Vrednote Evropske mreže zdravih šol

 • Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.
 • Stabilnost: zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.
 • Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.
 • Opolnomočanje in akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence/dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.
 • Demokracija: Zdrave šole ozaveščajo enakovredno tako o demokratičnih vrednotah in pravicah kot prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja

Cilji zdravih šol

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2016/17:

 • minuta za zdravje, rekreativni odmor
 • zbiralni akciji papirja (jesenska in spomladanska)
 • športno druženje z učenci Osnovne šole za posebne potrebe Dragotina Ketteja
 • druženje ter dobrodelni tek in pohod za starše in stare starše
 • sodelovanje s prostovoljnim društvom Šola zdravja
 • zdrav zajtrk, slovenski tradicionalni zajtrk
 • urejanje kotička Zdrave šole v pritličju šole
 • nadaljujemo z rdečo nitjo projekta, ki je tudi letos duševno zdravje,
 • predstavitev naših dejavnosti, stojnica zdrave šole

Vodja projekta Zdrave šole je Mateja Jaklitsch, na predmetni stopnji pa bo delo koordinirala Mojca Saje.

Zapisala:
Mojca Saje

Related Images:

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)