LETNI DELOVNI NAČRT ZA OBRAVNAVO DISLEKSIJE

Oblika dela: skupinska učna pomoč

Disleksija je motnja, ki je delno nevrološkega izvora. Otrok ima težave z branjem, pisanjem, pravopisom in tudi računanjem oziroma z dejavnostmi, ki jih vodi leva polobla možganov.

Uporabne informacije o disleksiji lahko dobite na spodnjih povezavah:

http://www.drustvo-bravo.si/portal/

http://www.disleksija.si

http://shop.lupinica.si/si/content/6-tipicni-znaki-za-prepoznavanje-disleksije

SKUPINSKA POMOČ

V soglasju s starši je za posameznega otroka izdelan načrt pomoči, kjer so opredeljena področja, ki otroku predstavljajo večje težave. Pri izvajanju in evalvaciji načrta sodelujejo tudi starši otroka in njegova razredničarka.

Cilji: diagnostika in pomoč

 SIMPTOMATIKA

Branje:

– težave pri prepoznavanju glasov ali črk,

– težave pri osvajanju glasov in črk iz zaporedja v besedi;

– nadomeščanje ene besede z drugo pri glasnem branju, npr. avto namesto kombi;

– težave v prepoznavanju in tvorbi rim, na primer v pomnjenju otroških rim in zaporedja rim;

– počasno in zatikajoče branje;

– otrok ne bere z veseljem.

Pisanje:

– težave pri pomnjenju pravopisnih pravil;

– napake pri črkovanju;

– napačno zaporedje črk;

– nedosledna raba velikih in malih črk;

– odpor do obsežnejšega pisanja, kar ima za posledico pisni izdelek, ki ni v sorazmerju z otrokovo sposobnostjo ustnega izražanja in dejanskega razumevanja teme;

– včasih nenavadna drža pisala ali nenavadna drža pri sedenju.

Spomin:

– slab kratkoročni in delovni spomin, kar ima za posledico težave v pomnjenju seznamov in navodil;

– tudi znaki slabega dolgoročnega spomina, ki so posledica zmedenosti, neustreznih učnih strategij v času učenja ali slabe organizacijske strukture.

Organizacija:

– slabe organizacijske strategije za učenje – otrok podatke zamenjuje ali napačno razume;

– slaba organizacija učnega časa, gradiva, opreme in predmetov, ki jih otrok potrebuje pri učenju, ko na primer pozabi zvezek za domačo nalogo.

Motorični razvoj:

– težave s koordinacijo in opravili, kot je zavezovanje vezalk na čevljih;

– zaletavanje v opremo v razredu, spotikanje in pogosto padanje.

Govorni razvoj:

– zamenjevanje podobnih glasov;

– slaba izgovarjava;

– težave s povezovanjem glasov v besede;

– slabo zavedanje ritma;

– slaba sintaktična zgradba (na primer slab besedni red v povedi);

– težave pri poimenovanju stvari.

DIAGNOSTIKA

Skupinski narek v 3. razredu – selekcija za individualno testiranje glede na število in vrsto napak.

Individualno testiranje

 • Preverjanje fonološkega zavedanja(besede na določen glas, rime, prepoznavanje glasov v besedi..)
 • Preverjanje jezikovnih sposobnosti (oblikovanje stavkov ob sličici, vstavljanje besed v stavek, …)
 • Preverjanje branja – posamezne črke, besede, besedilo, številke (čas, napake, vrsta napak)
 • Preverjanje slušnega razločevanja, razčlenjevanja, pomnjenja

Razgovor z učitelji in starši.

KOREKCIJA

Šolska svetovalna delavka enkrat tedensko izvaja skupinsko pomoč za odpravljanje težav na področju branja in pisanja. Pomoč poteka v zadnji polovici 3. in prvi polovici 4. razreda. Če ta pomoč ni zadostna se staršem svetuje, da vložijo zahtevo za postopek usmerjanja.

Skupinska pomoč je namenjena korekciji odkritih težav, poleg tega pa tudi otrokom daje možnost, da se izkažejo v manjši skupini, spodbuja motivacijo do branja in razvija pozitivno samozavest.

Korekcija se izvaja na vseh štirih področjih komunikacije:

 • Poslušanje
 • Branje
 • Pisanje
 • Govor

 

Branje:

 • Razločevanje podobnih likov, besed
 • Razločevanje posameznih podobnih črk (b-d, g-p, e-a-o, m-n)
 • Urejanje besed v stavke
 • Urejanje stavkov v besedilo
 • Popravljanje napak (zamenjane besede, slovnične napake)
 • Branje daljših ali slovnično težavnejših besed
 • Branje enostavnejših, oblikovno prilagojenih besedil (večje črke, razmik med vrsticami) s preverjanjem bralnega razumevanja

 

Pisanje:

 • Vaje za grafomotoriko
 • Zapis posameznih besed, tvorjenje stavkov
 • Vaje za bogatenje besednega zaklada
 • Širjenje kratkih povedi
 • Utrjevanje zapisa pravopisno težkih besed
 • Pisanje po nareku
 • Prepis besedila s sličicami
 • Strip
 • Križanke
 • Dopolnjevanje stavkov
 • Opis ob vizualni opori

Poslušanje

 • Razločevanje in razčlenjevanje
 • Vaje za razvijanje slušne pozornosti in pomnjenja
 • Preverjanje razumevanja slišane vsebine
 • Sledenje ustnim navodilom (risanje, gibanje, obrazna mimika, narobe svet,…)
 • Iskanje rim

Govor

 • Opis slike
 • Pripovedovanje ob sličicah
 • Vaje za bogatenje besednega zaklada
 • Dokončane povedi
 • Iskanje razlik
 • Strip
 • Igra vlog
 • Selekcija in usmerjanje (premalo – preveč)

 

Pri izbiri vaj in ciljev se poleg otrokovih primanjkljajev in težav upošteva predvsem naslednja načela:

 • Multisenzorno poučevanje in učenje (delo z računalnikom, barvne opore, sličice)
 • Dobro strukturirano učenje (upošteva se vrstni red osvajanja veščin in spretnosti)
 • Aktivne metode učenja in upoštevanje otrokovih interesov
 • Spodbujanje pozitivne samopodobe učenca (delo v manjši skupini, pohvala, nagrada, konstruktivna kritika, naloge prilagojene njegovim zmožnostim – doživljanje uspeha)
 • Uporabljamo učenčeva močna področja
 • Razvijamo različne oblike kompenzacije primanjkljajev (asociacije, vizualne opore,…)
 • Spodbujanje, razvijanje, urjenje šibkih področij, korekcija primanjkljajev
(Skupno 1.274 obiskov, današnjih obiskov 1)